Om banen

Tidsbestilling

I Kaj Lykke Golfklub er tidsbestilling gældende for såvel KLG-medlemmer som greenfee gæster hele året.

Tidsbestillingen er gældende alle dage i tidsrummet kl. 06.00 til kl. 21.00. Der er 8 minutter imellem hver tee off.

Bestil tid her

Man kan bestille tid 14 dage før.
Bestilling af en tid kan foregå på én af følgende måder:

Over internettet via Golfbox.

Telefonisk til sekretariatet på tlf. 75 10 22 46.

Personligt ved skærmen uden for kontoret, i Pro-Shoppen eller i sekretariatet.

Ønsker du at bestille tider længere frem i tiden er du velkommen til at kontakte sekretariatet.

Bliver man forhindret i at spille skal man slette sin tid igen eller give besked herom til sekretariatet.

Kvittering

Når man ankommer, skal man bekræfte sin tid i Golfbox
Kvitteringen skal foretages senest 10 minutter før tee off.

Er der en 1, 2 eller 3 bold reserveret på den tid man evt. ønsker at spille, har man ret til at skrive sig på denne bold og spille med.

Er der problemer med betjening af skærmen eller spørgsmål i øvrigt, kontaktes personalet.

Oversigtskort

Scorekort og konverteringstabel

18-hullers banen er sat op til meterbane. De enkelte hullers længde og banens opsætning tager hensyn til forskellige spilleniveauer.

Det betyder at vi fremover har 4 banelængder at vælge i mellem og idéen er at flere af os lærer at “Tee it forward”. Det vil sige at spille banen kortere end vi normalt gør.

Herre 62 59 55 49
Hcp +8 - 5.0 5.1 - 28.0 28.1 - 48 48.1 - 54
Dame 62 59 55 49
Hcp - +8 - 6.0 6.1 - 12.0 12.1 - 54

Anbefalingerne er udgangspunkt for udskrivning af dit scorekort, men du kan frit ændre valget. En gruppe bør spille fra teestedet, som anbefales til det højeste handicap, eller teestederne, som anbefales til hver spiller.

Lokale regler

Banemarkeringer:
Hvide pæle: Out of Bounds
Røde pæle: Strafområde
Blå pæle: Areal under reparation
Blå pæle med grøn top: Areal under reparation med spilleforbud.
Røde og blå markeringspæle er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter regel 16.1.

På 5. hul er stengærdet langs højre side Out of Bounds.

Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en spillers bold ramte en el-ledning (eller tårne, understøttende stålwires eller pæle, der understøtter el-ledningen) under spil af hul 1 eller 18, tæller slaget ikke. Spilleren skal spille en bold uden straf fra, hvor det forrige slag blev slået. Fremgang efter regel 14.6.

Alle alternative greens er forkert green, når der spilles på normale greens og omvendt. Lempelse efter regel 13.1f.

De unge træer identificeret ved træer med støttepæl er områder med spilleforbud.
Hvis en spillers bold ligger hvor som helst på banen, undtagen i et strafområde, og den ligger på eller berører et sådant træ, eller et sådant træ er til gene for spillerens stance eller område for tilsigtede sving, skal spilleren tage lempelse efter Regel 16.1f.

Grusbelagte stier og køreveje er unormale baneforhold. Lempelse efter regel 16.1.

Hul 1, 5, 6 og 17:
Der er etableret dræn på disse huller og der vil være oplyst regler omkring lempelse.

Driving range
Der samles bolde op hver torsdag formiddag hvor driving range vil være lukket.

Ordensregler

Kaj Lykke Golfklub ønsker at være en klub, hvor omgangen mellem medlemmerne har prioritet. På den baggrund ønsker Kaj Lykke Golf Klub, at alle medlemmer får kendskab til de etiketteregler, som til enhver tid udgives af The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews med tillæg af supplerende regler udstedt af Dansk Golf Union. I tillæg har klubbens generalforsamling besluttet, at nedenstående ordensreglement skal supplere golfens etiske regler, således at klubben kan præstere de bedste muligheder for medlemmerne.

For at sikre at etik og ordensregler er kendt vil regelsættene til enhver tid fremgå af klubbens hjemmeside og de vil være ophængt på klubbens tavle i klubhuset. Etik og ordensregler vil blive gennemgået for alle nye medlemmer i klubben forud for, at der udstedes DGU kort. Klubben har, som det fremgår af ordensreglementet, til enhver tid på generalforsamlingen udpeget et ordens og amatørudvalg, som har beføjelser i henhold til ordensreglementet til at påtale og sanktionere overtrædelser. Kaj Lykke Golfklub understreger ønsket om god adfærd ved stedse blandt klubbens medlemmer, at have ordensambassadører der som frivillige har påtages sig, at vejlede medlemmerne i klubbens ordensregler. Klubbens bestyrelse bemyndiger altid klubbens manager og træner til at vise godt eksempel på etik og adfærd samt til at påtale overtrædelser.

 1. Den til enhver tid af The Royal and Ancient vedtagne golfetik gælder ubetinget for Kaj Lykke Golfklub.
 2. Det af bestyrelsen til enhver tid vedtagne påklædningsreglement (dress code) skal overholdes af medlemmerne. Reglementet fremgår af klubbens hjemmeside og er ophængt i klubhuset.
 3. Anvisninger fra baneservice skal ubetinget følges. Baneservice hjælper spillere og klubben med at sikre, at regelsættet omkring golfsporten i almindelighed og KLG i særdeleshed bliver overholdt. En spiller er pligtig at opgive navn, medlemsnummer og hjemmeklub på forespørgsel fra Baneservice.
 4. Klubbens medlemmer forpligter sig til altid at optræde kollegialt og anstændigt overfor klubbens øvrige medlemmer og gæster.
 5. Det betragtes som en grov overtrædelse af klubbens ordensregler at vise sig synligt beruset på klubbens område. Spil i beruset tilstand er forbudt. Indtagelse af alkohol skal begrænses til, hvad anses for anstændig. Såfremt et stærkt beruset medlem af klubben ikke umiddelbart forlader klubbens område efter anvisning fra klubbens træner, manager eller et medlem af bestyrelsen, betragtes dette som en skærpende omstændighed.
 6. Klubbens greenkeepere skal ubetinget respekteres under deres arbejde, og det betragtes som en grov overtrædelse af klubbens ordensreglement at slå i retning af greenkeepere medens de arbejder, med mindre disse klart har tilkendegivet, at spilleren kan slå. Klubbens medlemmer skal respektere de afmærkninger, hegn etc., som klubbens greenkeepere har opsat på banen og i tilknytning til denne. Det betragtes som en grov overtrædelse af ordensreglementet, at bortfjerne eller bevidst beskadige disse. Alle de af greenkeeperne foretagne anvisninger for spil og adfærd på banen skal ubetinget respekteres.
 7. Klubbens medlemmer og gæster skal altid søge, at undgå langsomt spil og skal straks vinke igennem såfremt det er klart, at bolden bagved spiller hurtigere.
 8. Klubbens medlemmer behandler greenfeespillere venligt og hjælper med anvisninger, hvor dette måtte være nødvendigt.
 9. Klubbens medlemmer forpligter sig til altid at medvirke til, at banen og klubområdes holdes i god og ryddelig stand. Turf skal altid lægges tilbage, nedslagsmærker skal rettes op, bunker skal rives efter spil og affald må alene lægges i de opstillede affaldskurve. Spilleres vogne må ikke komme på teestedet, forgreen og green.
 10. Klubbens medlemmer må aldrig medvirke til farligt spil og der må aldrig spilles frem mod bolden foran, hvis der er nogen risiko for at komme i umiddelbart nærhed af de foran spillende. Gentagelsestilfælde under samme runde betragtes som en grov tilsidesættelse af ordensreglementet.
 11. Såfremt et medlem har modtaget en vejledning fra klubbens træner, manager eller et bestyrelsesmedlem og alligevel optræder imod vejledningen, betragtes det som en grov overtrædelse af ordensreglementet.
 12. Klubmedlemmer eller gæster der oplever at dette ordensreglement tilsidesættes, opfordres til straks, at påtale forholdet på en stilfærdig og ordentlig måde og om nødvendigt indberette episoden til klubbens manager. Klubmedlemmer opfordres til at sikre sig navn og/eller medlemsnummer på evt. vidner. Om ønskeligt skal indberetningen følges op med en skriftlig redegørelse. Alle indberetninger behandles udelukkende af Amatør og Ordensudvalget og dette afgiver sin afgørelse skriftligt med en kort beskrivelse af hændelsesforløbet og begrundelsen for den valgte sanktion suppleret med appelanvisning. Forinden Amatør og Ordensudvalget træffer sin afgørelse skal det medlem, der er klaget over, have adgang til at udtale sig. Indklagede har endvidere ret til, hvis han eller hun ønsker det efter en af udvalget meddelt frist, at indsende skriftligt materiale af relevans for sagen.
 13. Klubbens træner, manager eller et bestyrelsesmedlem har en generel bemyndigelse til, at påse overholdelse af ordensreglementet ved en påtale eller advarsel og har ved grove overtrædelser en bemyndigelse til umiddelbart, at bortvise medlemmer fra klubbens område.
 14. Amatør og Ordensudvalget er bemyndiget til i førstegangstilfælde, at give medlemmer der har overtrådt ordensreglementet en advarsel med angivelse af sanktion ved gentagelsestilfælde. Ved grove overtrædelser kan Amatør og Ordensudvalget ved siden af advarslen pålægge medlemmet en bod på op til kr. 1000. I gentagelsestilfælde indenfor et år fra den første overtrædelse er Amatør og Ordensudvalget bemyndiget til, at give medlemmet karantæne i 3 til 6 måneder. Ved grove overtrædelser skal eksklusionen dog altid være 6 måneder, med mindre der er markante undskyldende omstændigheder, hvor karantænen kan reduceres. Overtræder et medlem dette regulativ i tre eller flere tilfælde indenfor en periode på to år kan Amatør og Ordensudvalget permanent ekskludere medlemmet af klubben.
 15. En permanent eksklusion kan indenfor en frist af 3 uger indbringes for klubbens generalforsamling. Klage indsendes til klubbens bestyrelse, der endeligt afgør om klagen bør have opsættende virkning. Generalforsamlingens afgørelse meddeles medlemmet skriftligt med angivelse af, at afgørelsen kan indbringes endeligt for DGU´s Amatør og Ordensudvalg.
 16. Medlemmer af Amatør og Ordensudvalget kan ikke være klubbens trænere, ansatte i klubben eller klubbens bestyrelsesmedlemmer. Medlemmerne af Amatør og Ordensudvalget vælges for et år ad gangen og kan genvælges. Det tilstræbes at mindst et medlem af udvalget er jurist. Udvalget fastlægger selv i en forretningsorden procedure for udvalgets arbejde.

          Ordensregler i og ved klubhuset

 1. Klubhuset er åbent for medlemmer og gæster til bane og restaurant. Adgang indenfor områderne bar, ekspedition og køkken er ikke tilladt. Øvrige anvisninger følges.
 2. Parkering: Cykler, biler, bags, golfvogne, golfcars skal parkeres/tilbageleveres på de anviste steder. Reserverede p-pladser markeret med skilt skal respekteres.
 3. Fodtøj: Der må ikke bæres spillefodtøj i klubhusets restaurant og på trappen til denne. Spillefodtøj må dog anvendes på fliserne fra indgangen på terrassen.
 4. Medbragt mad og drikkevarer må ikke nydes i klubhuset eller på terrassen i restaurantens åbningstider.
 5. Parkering af fodtøj i gange, hallen, restaurant, terrasse er ikke tilladt og medfører krav om fjernelse omgående. Brug skorensemaskine og/eller trykluft-pusteren inden betrædelse af hallen, omklædningsrum og pro-shop.
 6. Af-/oprydning: Brugt service anbringes på den dertil henstillede vogn inden man forlader lokalet.
 7. Hunde må ikke medtages i restauranten og på terrassen.
 8. Klubben påtager sig ikke ansvar for medlemmer eller gæsters værdier og effekter. Glemte effekter vil løbende blive indsamlet og med jævne mellemrum anbragt i kassen ved kontoret. Alle uafhentede effekter vil blive bortskaffet ved sæsonafslutning.

          Ordensregler på og ved banen

 1. Spillestart skal altid ske fra 1. tee og hulrækkefølgen skal følges, dog kan man gå fra hul 8 til hul 18. Skilteteksten mellem hul 8 og 18 skal nøje overholdes. Der henstilles til at man spiller i fire-bolde og der tolereres maks. fire spillere i en flight.
 2. Mobiltelefon skal være på lydløs ved 1. tee og på banen og må kun benyttes i nødstilfælde.
 3. River skal anvendes i bunker og placeres i bunker, i spilleretningen, efter brug.
 4. Stierne skal følges såvel med som uden golfvogn.
 5. Hunde må ikke medtages på banen.
 6. Affald skal henkastes i de opstillede affaldsbeholdere, herunder cigaretskodder, papir m.m.
 7. Tabte genstande afleveres i kurven til glemte sager i lobbyen.
 8. Arealerne på den anden side af åerne ved hul 13 og 14 må ikke betrædes af golfspillere.
 9. Hver spiller skal have sit eget golfudstyr på banen – foursome undtaget.
 10. Der må ikke direkte ledes efter og opsamles bolde i søerne, udover det i golfreglerne anførte, idet dette er forbeholdt klubbens juniorer. Dette kan medføre karantæne. Særlig tilladelse hertil kan dog gives af klubbens manager eller bestyrelsen til enkelte personer.
 11. Driving Range: De anviste udslagsteder skal respekteres. Boldkurve skal sættes på plads ved boldkassen.
 12. Træningsbolde må kun bruges på udslagsbanen (driving range).
 13. Træning af indspil må ikke finde sted ved puttinggreen, der henvises til indspilsgreenen.
 14. På indspilsgreenen og puttinggreen må der kun anvendes egne bolde.
 15. Vintergreens: Der er færdsels- og spilleforbud på vintergreens i sommersæsonen, dog må bolde hentes.