Medlemmer

Kontingentsatser 2024

Kontingentsatser 2024
Seniormedlemskab u/indskud 6.350 kr.
Ynglinge 19-25 år 3.600 kr.
Studentermedlemskab 19-29 år 2.500 kr.
Ungdom 11-18 år 1.700 kr.
Puslinge u/10 år 500 kr.
80 plus 3.750 kr.
Fleksmedlemskab 5+ Indeholder 5 stk. greenfee 2.600 kr.
Fleksmedlemskab 1.600 kr.
Senior long distance 4.000 kr.
Par-3 medlemskab 1.500 kr.
Begyndermedlemskab - 3 måneder 495 kr.

Kontingentsatserne er helårlige og opkræves i to halvårlige rater omkring den 1. januar og den 1. juli.

Puslinge, fleksmedlemmer og Par-3 medlemskaber betaler dog årligt den 1. januar.

Download [184.61 KB]

Ind- og udmeldelser

Indmeldelse

Ønsker du at blive optaget som medlem i Kaj Lykke Golfklub, så kontakt sekretariatet på tlf. 75 10 22 46.

Er du ny golfer kan du starte med et prøvemedlemskab, som er en økonomisk attraktiv måde at komme i gang med golfsporten på.

Udmeldelse

Udmeldelse kan kun finde sted pr. 30. juni og 31. december.

Meddelelse herom skal skriftligt tilgå sekretariatet senest 3 måneder før ovennævnte datoer.

Klubbestyrelse

Kaj Lykke Golfklubs klubbestyrelse er bestående af fem deltagere, hvilke udfører et stykke frivilligt arbejde for klubben på vegne af medlemmerne, hvortil de er valgt på klubbens generalforsamling.

Bestyrelsens sammensætning forsøges at være alsidig og med personer som har en arbejds- og erhvervsmæssig sund erfaring samt et fornuftigt kendskab til golfsporten og foreningsdrift.

Bestyrelsen varetager de af generalforsamlingen/medlemmernes ønsker omkring klubben og ser til at disse formidles, og udføres af klubbens manager og personale i øvrigt.

Bestyrelsen

Vedtægter

1.
Klubbens navn er Kaj Lykke Golfklub og dens hjemsted er Esbjerg Kommune.

Klubbens formål er at forestå driften af en golfbane og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således at klubbens medlemmer kan udøve golfspillet under de bedst mulige forhold og derigennem styrke medlemmernes evne til at deltage i et forpligtende fællesskab og til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union.

2.
Både passive og aktive medlemmer optages. Klubben må højest optage 800 seniormedlemmer eksklusive juniorer, ungseniorer, plus 80’er, flexmedlemmer, langdistancemedlemmer. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen. Indmeldelse kan ske ved henvendelse til kontoret på tlf., mail eller personligt fremmøde.

3.
Bestyrelsen fastsætter betingelserne for såvel gæster som medlemmer, herunder kontingenter under hensyntagen til markedsvilkår, konkurrencebetingelser og klubbens økonomi:

Juniorer         (under 18 år)
Ungseniorer   (l 8-25 år)
Seniorer         (26-79 år)
Plus 80          (over 80 år)
Flex
Flex 5
Langdistancemedlemmer
Begyndermedlemmer

Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer ikke indskud (optagelsesgebyr), da nye medlemmer henvises til medlemskontingent uden indskud.

De af medlemmerne betalte indskud kan ikke forlanges tilbagebetalt ved ophør af medlemskab.

Kontingenter opkræves ved bestyrelsens foranstaltning.

Kontingentrestance udover 3 måneder medfører eksklusion, med mindre bestyrelsen finder rimelig grund til at dispensere herfra. Genoptagelse af medlemskab kan først ske, når hele restancen er betalt.

Medlemskab er bindende for 6 måneder og udmeldelse samt overgang til anden medlemskabstype af mindre værdi, kan kun ske skriftligt med 3 måneders varsel til 1. januar eller 1. juli hvert år.

4.
Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes i Esbjerg Kommune hvert år inden udgangen af februar måned.

Indkaldelse skal ske ved annoncering i Bramming og Esbjerg Ugeavis samt ved opslag i klubhuset.

Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen uden for bestyrelsen valgt dirigent. Stemmeberettiget er kun aktive medlemmer, som ifølge dansk lov er personligt myndige, med hver en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, hvor disse vedtægter ikke foreskriver andet.

På ethvert stemmeberettiget medlems forlangende skal der afholdes skriftlig afstemning.

Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor, skal der i tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig afstemning og følgende afstemningsmetode: Der stemmes om samtlige ledige poster på en gang. Hvert stemmeberettiget medlem kan stemme på højst det antal kandidater, der skal vælges og kun med en stemme på hver kandidat.

Ved stemmelighed skal omvalg straks afholdes efter samme regler mellem kandidaterne med lige stemmetal, såfremt der stadig er ubesatte poster.

Suppleanter, maksimalt 3, vælges separat efter samme procedure som bestyrelsesmedlemmer og således, at den kandidat med flest stemmer er 1. suppleant, kandidaten med næst flest stemmer er 2. suppleant og så fremdeles.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring til bestyrelsen herom med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringens modtagelse, og indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel på samme måde som indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, som underskrives af dirigenten.

5.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

 • Valg af dirigent.
 • Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
 • Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 • Forelæggelse af budget.
 • Forslag fra bestyrelsen.
 • Forslag fra medlemmerne.
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 • Valg af revisor og revisorsuppleant.
 • Valg af medlemmer til Amatør- og Ordensudvalget.
 • Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på en ordinære generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 15. januar. Forslag fra medlemmerne og fra bestyrelsen skal omtales i indkaldelsen til generalforsamlingen.

Indkaldelsen sker med mindst 14 dages varsel.

6.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen, idet der årlig afgår 2 og 3 medlemmer, første gang ved lodtrækning senere efter anciennitet. Genvalg kan finde sted.

Valgbar til bestyrelsen er alle stemmeberettigede medlemmer.

7.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

8.
Bestyrelsen har ansvaret for den daglige ledelse af klubben og træffer med bindende virkning beslutning i klubbens anliggender.

Klubben tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og meddele specialfuldmagter.

Køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver godkendelse af en generalforsamling. Bestyrelsen kan dog uden generalforsamlingens godkendelse erhverve fast ejendom for en købesum op til kr. 100.000,00.

For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtelser hæfter alene klubbens formue.

9.
Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsens eller generalforsamlingens opfattelse er behov for, herunder et baneudvalg, et matchudvalg, et juniorudvalg, et handicapudvalg og et informations- og PR-udvalg.

Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver, kompetence og giver retningslinjer for udvalgsarbejdet.

10.
Klubbens regnskabsår går fra l. januar til 31. december.

Det reviderede regnskab udleveres på forlangende til medlemmerne efter indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

11.
For golfspillet i klubben gælder de af The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews fastsatte regler, samt de af bestyrelsen med Dansk Golf Unions godkendelse fastsatte lokale regler.

Fastsættelse af medlemmernes handicap skal ske i henhold til Dansk Golf Unions Handicapsystem.

Klubbens ordensreglement vedtages af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen nedsætter blandt medlemmerne et Amatør- og Ordensudvalg bestående af 3 medlemmer, der vælges for 3 år ad gangen. Hvert år afgår et medlem efter anciennitet. Ved lige anciennitet afgår et medlem ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted. Endvidere vælges hvert år en suppleant for en 1-årig periode. Det tilstræbes, at mindst et medlem af udvalget er jurist.

Medlemmer af Amatør- og Ordensudvalget kan ikke være klubbens trænere, ansatte i klubben eller klubbens bestyrelsesmedlemmer.

Amatør- og Ordensudvalget vælger blandt medlemmerne en formand og fastsætter selv sin forretningsorden.

Klubben respekterer DGU’s regler for DGU- og Nordisk Introduktionskort.

Klubben respekterer de af Dansk Golf Union og Danmarks Idræts Forbund fastlagte betingelser for medlemskab.

12.
Til vedtagelse af ændringer i disse vedtægter, og til beslutning om klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenterede på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen skriftligt med mindst 8 dages varsel indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter den første generalforsamling. Forslaget kan her vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, uanset disses antal.

13.
I tilfælde af klubbens opløsning, vedtaget i henhold til § 12, træffer generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsningen, herunder afviklingen af klubbens formueforhold.

Eventuelt overskud ved afviklingen tilfalder Dansk Golf Unions ungdomsarbejde.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 6. april 1988 med ændring på ekstraordinær generalforsamling den 14. december 1990, den 13. december 1994, den 10. december 1997, den 17. januar 2001, den 26. april 2001, den 13. marts 2007, den. 18 marts 2009, den 15. marts 2011, den 22.marts 2016 samt den 9. marts 2017. 

Årsrapporter

Regnskab 2023 – Klik her
Regnskab 2022 – Klik her
Regnskab 2021 – Klik her
Regnskab 2020 – Klik her
Regnskab 2019 – Klik her
Regnskab 2018 – Klik her
Regnskab 2017 – Klik her
Regnskab 2016 – Klik her
Regnskab 2015 – Klik her
Regnskab 2014 – Klik her
Regnskab 2013 – Klik her

Klubber i klubben

Det sociale i golf er meget stort og ikke mindst i Kaj Lykke Golfklub, hvor dette giver sig til udtryk i de mange velfungerende og meget aktive klubber i klubben.

Klubber i klubben spiller således en vigtig rolle i sammenholdet og muligheden for spil med andre golfsociale naturnydere samt det sportslige konkurrence element.

Klubber i klubben er samtidigt med til at give gode muligheder for nye samt etablerede golfere, at komme ind og føle sig hjemme i Kaj Lykke Golfklub.

Følgende dage er der reserveret tider til klubbens klubber i klub.

Ugedag Tidspunkt Klubbens navn Spiller i perioden
Mandag 15.44 – 16.48 Mandagsklub Medio marts - september
Tirsdag 08.56 – 10.00 Formiddagspigerne Hele året
Tirsdag 13.28 – 14.40 1/2 To pigerne Hele året
Tirsdag 15.28 – 16.08 Jern-Ladies April - september
Tirsdag 17.12 – 17.36 Jern-Ladies April - september
Onsdag 08.56 – 09.52 Oldboys Hele året
Torsdag 13.28 – 14.32 Torsdagsherrerne Hele året
Torsdag 16.00 – 17.12 Efter Fyraften April - september

Tider der ikke er reserveret af klubberne bliver frigivet i Golfbox til midnat dagen før.

Kaj Lykke Golfklub – “et godt sted at være”

Se klubberne her

1/2-2 pigerne Efter Fyraften Formiddagspigerne Jern-Ladies Lørdagsbanden Mandagsklubben Oldboys Klubben Oldmax Oldstars Golfclub Team Andrup Torsdagsherrer Torsdaskerne

A11 og E20 samarbejde

A11 medlemskab

De fem golfklubber Kaj Lykke Golfklub, Varde Golfklub, Ribe Golfklub, Skærbæk Mølle Golfklub i Ølgod og Tønder Golfklub har stiftet ”GREENFEEKLUB A11”.

Greenfeeklubben er skabt som et tilbud til dig, som fuldtidsmedlem, der gerne vil spille andre baner end hjemmebanen. Når du har betalt medlemskontingentet, så har du mulighed for at spille, så tit du har lyst, på de fire andre klubbers baner.

Alle fuldtidsmedlemmer fra Kaj Lykke Golfklub har mulighed for at købe medlemskabet ”Greenfeeklub A11” til en pris på 900 kr. 

Prisen er for et helt kalenderår.

pic

E20 medlemskab

De fem golfklubber Kaj Lykke Golfklub, Fredericia Golf Club, Vejen Golfklub. Blommenslyst Golfklub af 2014 og Golfklubben Lillebælt i Middelfart har pr. 1. april 2014 stiftet ”GREENFEEKLUB E20”.

Greenfeeklubben er skabt som et tilbud til dig, som fuldtidsmedlem, der gerne vil spille andre baner end hjemmebanen. Når du har betalt medlemskontingentet, så har du mulighed for at spille, så tit du har lyst, på de fire andre klubbers baner.

Alle fuldtidsmedlemmer fra Kaj Lykke Golfklub har mulighed for at købe medlemskabet ”Greenfeeklub E20” til en pris på 595 kr.

Prisen er for et helt kalenderår.

pic

Generalforsamlinger

Protokol 2024 – Klik her
Formandens beretning 2024 – Klik her
Protokol 2023 – Klik her
Formandens beretning 2023 – Klik her
Protokol 2022 – Klik her
Formandens beretning 2022 – Klik her
Protokol 2021 – Klik her
Formandens beretning 2021 – Klik her
Protokol 2020 – Klik her
Formandens beretning 2020 – Klik her

Ildsjæle-/Sportsprisen

Vi har her at gøre med to personer i Kaj Lykke Golfklub, som er helt enestående.
De har lagt, og ligger stadig, kræfter i gode fælles arrangementer, som ikke blot gavner i Kaj Lykke Golfklub, men rækker også langt herudover.  
De har vist hvordan man kan få samlet en masse gode medlemmer og sponsorere til, at støtte op om disse fantastiske flotte arrangementer.

Jeg kan nævne et par ting:

 • De har repræsenteret Kaj Lykke Golfklub til Open by Night nede i byen.
 • Besøgt sponsorer med store smil.
 • Arrangeret putte konkurrencer.
 • Reklameret for deres arrangementer ved lotteri, sociale medier, både før og efter samt fået stor profilering i lokale medier.
 • Skaffet/doneret store beløb til velgørende formål.

Alt i alt nogle rigtig gode og stolte repræsentanter for Kaj Lykke Golfklub.

Der er selvfølgelig tale om vores to piger fra Pink Cup

Ildsjæle-/Sportsprisen går til: Connie Søgaard og Margit Laursen.

Lederprisen

Lederprisen i år går til et par rigtige Kaj Lykke ”banditter”, i ordets bedste forstand.
Disse to personer har formået at lave en opstart og udvidelse af det sportslige samt sociale for mange spillere i Kaj Lykke Golfklub, faktisk kom der tilsagn fra 72 spillere, både nye og garvede spillere om at deltage i arrangementerne.
Der blev etableret fælles træning og spil, hold blev koordineret med smil og stor tilfredshed.
De har selv stået til rådighed og har, helt i ånd med Kaj Lykke Golfklub, skabt et bredt fundament for fælles social træning, sammenhold og turneringsspil med glæde og stolt repræsentation af Kaj Lykke Golfklub.

Lederprisen går til: Jesper Dejlov Andersen og Jakob Møller