Vedtægter

1.
Klubbens navn er Kaj Lykke Golfklub og dens hjemsted er Esbjerg Kommune.

Klubbens formål er at forestå driften af en golfbane og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således at klubbens medlemmer kan udøve golfspillet under de bedst mulige forhold og derigennem styrke medlemmernes evne til at deltage i et forpligtende fællesskab og til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union.

2.
Både passive og aktive medlemmer optages. Klubben må højest optage 800 seniormedlemmer eksklusive juniorer, ungseniorer, plus 80’er, flexmedlemmer, langdistancemedlemmer. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen. Indmeldelse kan ske ved henvendelse til kontoret på tlf., mail eller personligt fremmøde.

3.
Bestyrelsen fastsætter betingelserne for såvel gæster som medlemmer, herunder kontingenter under hensyntagen til markedsvilkår, konkurrencebetingelser og klubbens økonomi:

Juniorer         (under 18 år)
Ungseniorer   (l 8-25 år)
Seniorer         (26-79 år)
Plus 80          (over 80 år)
Flex
Flex 5
Langdistancemedlemmer
Begyndermedlemmer

Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer ikke indskud (optagelsesgebyr), da nye medlemmer henvises til medlemskontingent uden indskud.

De af medlemmerne betalte indskud kan ikke forlanges tilbagebetalt ved ophør af medlemskab.

Kontingenter opkræves ved bestyrelsens foranstaltning.

Kontingentrestance udover 3 måneder medfører eksklusion, med mindre bestyrelsen finder rimelig grund til at dispensere herfra. Genoptagelse af medlemskab kan først ske, når hele restancen er betalt.

Medlemskab er bindende for 6 måneder og udmeldelse samt overgang til anden medlemskabstype af mindre værdi, kan kun ske skriftligt med 3 måneders varsel til 1. januar eller 1. juli hvert år.

4.
Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes i Esbjerg Kommune hvert år inden udgangen af februar måned.

Indkaldelse skal ske ved annoncering i Bramming og Esbjerg Ugeavis samt ved opslag i klubhuset.

Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen uden for bestyrelsen valgt dirigent. Stemmeberettiget er kun aktive medlemmer, som ifølge dansk lov er personligt myndige, med hver en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, hvor disse vedtægter ikke foreskriver andet.

På ethvert stemmeberettiget medlems forlangende skal der afholdes skriftlig afstemning.

Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor, skal der i tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig afstemning og følgende afstemningsmetode: Der stemmes om samtlige ledige poster på en gang. Hvert stemmeberettiget medlem kan stemme på højst det antal kandidater, der skal vælges og kun med en stemme på hver kandidat.

Ved stemmelighed skal omvalg straks afholdes efter samme regler mellem kandidaterne med lige stemmetal, såfremt der stadig er ubesatte poster.

Suppleanter, maksimalt 3, vælges separat efter samme procedure som bestyrelsesmedlemmer og således, at den kandidat med flest stemmer er 1. suppleant, kandidaten med næst flest stemmer er 2. suppleant og så fremdeles.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring til bestyrelsen herom med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringens modtagelse, og indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel på samme måde som indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, som underskrives af dirigenten.

5.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

  • Valg af dirigent.
  • Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
  • Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  • Forelæggelse af budget.
  • Forslag fra bestyrelsen.
  • Forslag fra medlemmerne.
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  • Valg af revisor og revisorsuppleant.
  • Valg af medlemmer til Amatør- og Ordensudvalget.
  • Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på en ordinære generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 15. januar. Forslag fra medlemmerne og fra bestyrelsen skal omtales i indkaldelsen til generalforsamlingen.

Indkaldelsen sker med mindst 14 dages varsel.

6.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen, idet der årlig afgår 2 og 3 medlemmer, første gang ved lodtrækning senere efter anciennitet. Genvalg kan finde sted.

Valgbar til bestyrelsen er alle stemmeberettigede medlemmer.

7.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

8.
Bestyrelsen har ansvaret for den daglige ledelse af klubben og træffer med bindende virkning beslutning i klubbens anliggender.

Klubben tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og meddele specialfuldmagter.

Køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver godkendelse af en generalforsamling. Bestyrelsen kan dog uden generalforsamlingens godkendelse erhverve fast ejendom for en købesum op til kr. 100.000,00.

For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtelser hæfter alene klubbens formue.

9.
Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsens eller generalforsamlingens opfattelse er behov for, herunder et baneudvalg, et matchudvalg, et juniorudvalg, et handicapudvalg og et informations- og PR-udvalg.

Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver, kompetence og giver retningslinjer for udvalgsarbejdet.

10.
Klubbens regnskabsår går fra l. januar til 31. december.

Det reviderede regnskab udleveres på forlangende til medlemmerne efter indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

11.
For golfspillet i klubben gælder de af The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews fastsatte regler, samt de af bestyrelsen med Dansk Golf Unions godkendelse fastsatte lokale regler.

Fastsættelse af medlemmernes handicap skal ske i henhold til Dansk Golf Unions Handicapsystem.

Klubbens ordensreglement vedtages af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen nedsætter blandt medlemmerne et Amatør- og Ordensudvalg bestående af 3 medlemmer, der vælges for 3 år ad gangen. Hvert år afgår et medlem efter anciennitet. Ved lige anciennitet afgår et medlem ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted. Endvidere vælges hvert år en suppleant for en 1-årig periode. Det tilstræbes, at mindst et medlem af udvalget er jurist.

Medlemmer af Amatør- og Ordensudvalget kan ikke være klubbens trænere, ansatte i klubben eller klubbens bestyrelsesmedlemmer.

Amatør- og Ordensudvalget vælger blandt medlemmerne en formand og fastsætter selv sin forretningsorden.

Klubben respekterer DGU’s regler for DGU- og Nordisk Introduktionskort.

Klubben respekterer de af Dansk Golf Union og Danmarks Idræts Forbund fastlagte betingelser for medlemskab.

12.
Til vedtagelse af ændringer i disse vedtægter, og til beslutning om klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenterede på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen skriftligt med mindst 8 dages varsel indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter den første generalforsamling. Forslaget kan her vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, uanset disses antal.

13.
I tilfælde af klubbens opløsning, vedtaget i henhold til § 12, træffer generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsningen, herunder afviklingen af klubbens formueforhold.

Eventuelt overskud ved afviklingen tilfalder Dansk Golf Unions ungdomsarbejde.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 6. april 1988 med ændring på ekstraordinær generalforsamling den 14. december 1990, den 13. december 1994, den 10. december 1997, den 17. januar 2001, den 26. april 2001, den 13. marts 2007, den. 18 marts 2009, den 15. marts 2011, den 22.marts 2016 samt den 9. marts 2017. 

Banen er åben med begrænsninger

Kære medlem - Forsigtig åbning af banen

Efter DGU’s nye udsendte anbefalinger, der giver mulighed for at åbne golfbanerne i Danmark, hvis man overholder nogle meget restriktive regler (se nedenfor), vil vi forsøge med en forsigtig åbning af Kaj Lykke Golfklub.

Kaj Lykke Golfklub har hidtil fulgt regeringens og DGU’s anbefalinger, så det gør vi også nu. Vi åbner således banen – kun for vores egne medlemmer - fra torsdag den 2. april på følgende betingelser:

· Spil foregår enkeltvis eller i to-bolde.

· Afstand på mindst ti minutter mellem boldene.

· Spil på banen foregår blandt spillere fra samme husstand eller med en fast spillemakker.

· Ankomst til golfbanen sker tidligst ti minutter før reserveret starttid og spillerne forlader golfklubben umiddelbart efter afsluttet spil.

· Hulkopperne vendes, således bolden ikke skal samles op af hullet. Flaget forbliver i hullet, og må ikke berøres.

· Banemateriel fjernes eller afdækkes og må ikke benyttes (f.eks. river, boldvaskere etc.)

· Affaldsspande og lignende afspærres.

· Klubhuset, toilethuset og træningsfaciliteterne vil fortsat være lukket.

· Klubbens biler og trolleys kan ikke benyttes (private biler og trolleys må gerne benyttes). 

· Der må kun være en person ad gangen i bagrummet.

· Undgå kø på banen, der bør ikke lukkes igennem – saml op og spil derefter videre.

Vi forventer at alle respektere reglerne, overholder disse og viser hensyn. Hvis anbefalingerne til sikkert spil ikke bliver overholdt vil banen, om nødvendigt, bliver lukket. Den, eller de ansvarlige for overtrædelse, vil uden yderligere varsel blive indberettet til O&A udvalget.

Yderligere praktiske informationer:

· Par 3 banen er åben under samme regler som 18 hullers banen.

· Scorekort kan afhentes i bagrummet ved putting greenen.

· Klubber i klubben har ingen fortrinsret og reservationer i denne ”alternative” periode.

· Der henstilles til at have sin egen håndsprit med under spil på banen.

· I skal selv (derhjemme) indberette jeres scores til regulering.

· Har I spørgsmål kan personalet kontaktes på tlf. 75 10 22 46 eller mail: post@kajlykkegolfklub.dk

Nyd at man igen kan komme ud på banen, selvom det er under lidt skærpede omstændigheder. Vis hensyn til dig selv og andre, der gerne vil ud og nyde vores dejlige golfbane.

Bestyrelsen i Kaj Lykke Golfklub følger regeringens, sundhedsmyndighedernes og DGU/DIF´s informationer og anbefalinger nøje samt håber alle Kaj Lykke Golfklubs medlemmer vil passe på og agere med fornuft og hensyntagen i denne svære tid.

Med venlig hilsen / Bestyrelsen